ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI KUWAIT

“Thợ đường ống lương 1000USD, Thợ hàn ống lương 1000USD, Đốc công lương 1210USD…………”

Bình luận