KHI Ở TRONG NƯỚC

  1. Tổ chức tuyển chọn lao động theo yêu cầu của Chủ sử dụng phù hợp với pháp luật Việt Nam. Tổ chức đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nâng cao tay nghề, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các vấn đề có liên quan khác cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài.

  2. Công ty có trách nhiệm phổ biến cho người lao động biết về chế độ, các quy định, nội dung cơ bản của hợp đồng này. Người lao động có trách nhiệm phải hiểu rõ các quy định đó và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa Công ty LMK.,JSC với Chủ sử dụng lao động, với các đối tác nước ngoài. Nếu người lao động nào làm tổn hại đến mối quan hệ đó thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của mình theo bản hợp đồng này.

Bình luận