KHI VỀ NƯỚC

Người lao động phải về nước trước thời hạn hợp đồng vì các lý do bất khả kháng như động đất, thiên tai,  chiến tranh hoặc các sự kiện khác nằm ngoài khả năng kiểm soát  hợp lý của các bên… thì Công ty sẽ làm việc với Chủ sử dụng lao động và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết tiền lương và các quyền lợi khác của người lao động căn cứ vào tình hình thực tế, hợp đồng đã ký kết giữa Chủ sử dụng lao động với Người lao động và phù hợp với luật pháp quy định. Bên đưa đi sẽ xem xét khả năng hoặc có chính sách hỗ trợ cho lao động khi thanh lý hợp đồng căn cứ tình hình thực tế, tài chính của Công ty, và những quy định hiện hành của pháp luật.

Bình luận