Thay đổi thủ tục cấp chứng nhận kiểm định chất lượng dạy nghề cho người lao động

Thay đổi thủ tục cấp chứng nhận kiểm định chất lượng dạy nghề cho người lao động

Đây là một trong những thay đổi mới tại Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Chính phủ vừa mới ban hành ngày 13/2/2023.

Nghị định mới quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định hoặc đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thay Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cấp như nghị định cũ.

Nghị định cũng sửa đổi thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định. Theo đó, thay vì gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tổ chức có nhu cầu cấp lại loại giấy tờ nêu trên nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ LĐ-TB&XH.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào các quy định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Tổng cục trưởng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Thay đổi thủ tục cấp chứng nhận kiểm định chất lượng dạy nghề - 1
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thay đổi từ ngày 13/2.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp chứng nhận và nêu rõ lý do.

Về trình tự thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định, Nghị định mới nêu rõ, trường hợp tổ chức kiểm định đề nghị chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thì gửi hồ sơ đề nghị đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tại bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ LĐ-TB&XH.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xem xét, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp bị buộc thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Nghị định 4/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bình luận