Anh PHẠM TRỌNG ĐOÀN

Mình ra đây thi tuyển trước hết thì thứ nhất là thu nhập cho gia đình và cá nhân, sau khi mình đã xác định xuất khẩu lao động thì tư tưởng của mình phải chắc chắn là để nâng cao kinh tế cho gia đình. Mình biết chỗ thi tuyển này qua Công ty LMK Việt Nam.

Bình luận