Làm việc tại Kuwait – Một số hình ảnh anh em lao động

Qua 2 đợt tuyển dụng, số lượng lao động Việt Nam đang làm việc tại Kuwait hiện đang là trên 100 người. Sau khi sang làm việc, các anh em có gửi về công ty LMK Việt Nam một số hình ảnh ăn ở và làm việc tại Kuwait.

Bình luận