4 điểm mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023

Tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu 

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2023, lao động nam đủ tuổi nghỉ khi 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ thì tròn 56 tuổi.

Lương hưu tăng 12,5%

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội thông qua, cùng với việc tăng lương cơ sở (từ mức 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8%), từ 1/7/2023, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo cũng được điều chỉnh lên 12,5%. Nhà nước cũng tăng mức hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Mức điều chỉnh lương hưu có chênh lệch so với tỷ lệ tăng lương cơ sở là bởi lương cơ sở đã phải kìm giữ, duy trì từ năm 2019 trong khi năm 2022, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được cải thiện trước, tăng thêm 7,4%, theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng sàn lương hưu

Ngoài ra, do tăng lương cơ sở, mức lương hưu tối thiểu cũng sẽ có sự thay đổi từ 1/7/2023. Theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng mức lương cơ sở.

Hiện tại, sàn lương hưu là 1,49 triệu đồng. Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, sàn lương hưu cũng sẽ tăng lên tương ứng. Mức sàn 1,8 triệu đồng sẽ được thiết lập vào tháng 7/2023.

Tăng mức đóng vào quỹ hưu trí

Mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức bằng 8% nhân với tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp.

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 8% mức lương cơ sở.

Như vậy, thời điểm lương cơ sở tăng, mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo. Và phần lương hưu được hưởng theo mức đóng mới cũng tăng tương ứng, theo tỷ lệ thuận.

Bình luận