Ai được tăng phụ cấp hai lần liên tiếp sau khi tăng lương cơ sở?

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3 lần mức lương cơ sở.

Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo, người hoạt động không chuyên trách sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Ai được tăng phụ cấp hai lần liên tiếp sau khi tăng lương cơ sở? - 1
Tổ trưởng tổ dân phố cũng là nhóm được tăng phụ cấp từ ngày 1/7 (ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Căn cứ vào quỹ phụ cấp và đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ ngày 1/7, mức khoán quỹ phụ cấp để chi trả hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố sẽ tăng lên.

Tiêu chí  Mức khoán quỹ phụ cấp đến 30/6 Mức khoán quỹ phụ cấp từ 1/7
Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.

Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

7.450.000 đồng/tháng 9.000.000 đồng/tháng
Thôn, Tổ dân phố khác. 4.470.000 đồng/tháng 5.400.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/8, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP).

Theo đó, mức phụ cấp mới với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở. Bên cạnh đó, trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Đối tượng Mức khoán quỹ phụ cấp từ 1/8
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo. 10.800.000 đồng/tháng
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng trên. 8.100.000 đồng/tháng

Nguồn: Dân Trí.

Bình luận