Bài 2: Các tư thế hàn, thế nào là (G), (F). Các chữ số đứng trước ám chỉ điều gì?

Khi chúng ta thực hiện mối hàn ở các vị trí khác nhau trong không gian thì sẽ tạo thành các tư thế hàn.

Theo tiêu chuẩn của Mỹ thì hàn ghép nối (hàn rãnh) được ký hiệu là (G), hàn góc được ký hiệu là (F). Chữ cái (R) chỉ vị trí hạn chế trong các trường hợp phức tạp.

Các chữ số đầu tiên chỉ vị trí mối hàn.

  • Số 1 chỉ vị trí hàn bằng.
  • Số 2 chỉ vị trí hàn ngang.
  • Số 3 chỉ vị trí hàn đứng.
  • Số 4 chỉ vị trí hàn trần.

Riêng đối với hàn ống, chữ cái và số cũng được phân loại tương tự như sau:

  • Số 1 chỉ vị trí hàn ngang, thợ hàn ở vị trí hàn bằng khi ống quay.
  • Số 2 chỉ vị trí gá đứng và thợ hàn thực hiện mối hàn ngang.
  • Số 5 chỉ vị trí ống nằm ngang cố định và thợ hàn sẽ hàn mối hàn trần, mối hàn ngang và mối hàn bằng.
  • Số 6 chỉ vị trí ống nằm nghiêng góc 45 độ và thợ hàn sẽ thực hiện mối hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng và hàn trần.

Khi ghép chữ và số lại với ta sẽ có các vị trí thể hiện mối hàn khác nhau như sau.

Bình luận