Điều kiện quy đổi ngày nghỉ phép năm chưa sử dụng sang tiền

Điều kiện quy đổi ngày nghỉ phép năm chưa sử dụng sang tiền. Quy đổi ngày nghỉ phép thành tiền khi nào?

Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương.

Cụ thể, nghỉ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 16 ngày đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động được nhận tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Gộp ngày nghỉ phép 3 năm 1 lần

Bộ Luật lao động năm 2019 cũng quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động 2019.

Cứ đủ 5 năm làm việc cho một chủ sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày (theo Điều 114 Bộ luật Lao động 2019).

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Như vậy, người lao động có thể dồn ngày phép năm của năm này sang cho năm sau nhưng cần lưu ý chỉ được gộp tối đa 3 năm một lần. Tuy nhiên, để có thể gộp ngày phép năm như vậy thì người lao động cần phải thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Trường hợp được thanh toán tiền lương khi chưa nghỉ hết phép năm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ trong trường hợp do thôi việc, mất việc làm.

Pháp luật chỉ quy định người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết cho người lao động nếu họ bị thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép năm.

Khoản 3 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Tiền nghỉ phép năm còn thừa khi nghỉ việc của người lao động được tính bằng công thức:

Tiền nghỉ phép năm còn thừa = Tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm : Số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm x Số ngày phép còn thừa.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc ở công ty nhưng chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì công ty không bắt buộc phải thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hết này.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn trả lương cho những ngày chưa nghỉ cho người lao động thì cũng không có quy định hạn chế vì pháp luật cũng quy định là có thể thỏa thuận những nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Như vậy theo quy định nêu trên, doanh nghiệp chỉ trả tiền lương trong hai trường hợp người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hàng năm và bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hết phép năm.

Các trường hợp khác về nguyên tắc phép năm là quyền của người lao động. Nếu người lao động không sử dụng quyền này của mình thì sẽ hết quyền. Do vậy, doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải trả lương cho những ngày phép năm nếu người lao động không sử dụng phép năm.

Bình luận