Sửa đổi quy định về người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Thông tư số 21 quy định tài liệu chứng minh được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài đối với nước lần đầu hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam là một trong hai loại giấy tờ.

Thứ nhất, 1 bản sao giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp đối với trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động là tổ chức dịch vụ việc làm.

Thứ hai, với trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động là người sử dụng lao động phải có bản sao văn bản chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; thông báo hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; giấy tờ khác cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Sửa đổi quy định về người lao động đi làm việc ở nước ngoài - 1
Lao động Việt Nam hiện có mặt tại 40 quốc gia trong hơn 30 lĩnh vực, ngành nghề.

Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, trường hợp bên nước ngoài là người sử dụng lao động, tài liệu chứng minh bao gồm 1 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương do cơ quan chức năng cấp cho người sử dụng thể hiện lĩnh vực kinh doanh phù hợp với ngành, nghề công việc tuyển dụng lao động nước ngoài, kèm bản dịch tiếng Việt.

Đối với nước có quy định về điều kiện tiếp nhận lao động nước ngoài thì cung cấp 1 bản sao tài liệu thể hiện người sử dụng lao động đáp ứng quy định này, kèm bản dịch tiếng Việt

Trường hợp bên nước ngoài là tổ chức dịch vụ việc làm, tài liệu chứng minh bao gồm 1 bản sao giấy phép kinh doanh của tổ chức dịch vụ việc làm thể hiện ngành, nghề kinh doanh bao gồm dịch vụ việc làm, kèm bản dịch tiếng Việt.

1 bản sao thỏa thuận hợp tác hoặc văn bản đề nghị chuẩn bị nguồn hoặc tuyển dụng lao động Việt Nam của người sử dụng lao động cho tổ chức dịch vụ việc làm, kèm bản dịch tiếng Việt;

Tài liệu chứng minh đối với người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản này.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, quy định như dự thảo sẽ đồng nhất với quy định về đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, tạo sự linh hoạt đối với tất cả các thị trường, nhất là các thị trường, ngành nghề chưa có quy định cụ thể về điều kiện tiếp nhận lao động (như đối với lao động kỹ thuật E7 Hàn Quốc).

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất bổ sung quy định yêu cầu 1 bản sao giấy phép kinh doanh của tổ chức dịch vụ việc làm thể hiện ngành, nghề kinh doanh bao gồm dịch vụ việc làm, kèm bản dịch tiếng Việt để làm rõ quan hệ giữa người sử dụng lao động và tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài.

Bình luận